Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Aktiviteter > Info > Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale med forskingsmiljø

Unik satsing på realfag, energi og entreprenørskap

I regjeringens strategi for realfag legges det vekt på at elevene opplever fagene som
nyttige og meningsfulle. Dette gjøres best ved at fag knyttes til praktiske oppgaver
og opplevelser.

Skjetlein videregående skole og Skjetlein Grønt kompetansesenter skal nå gjøre nettopp
dette, ved å inngå et samarbeid med flere forsknings- og utdanningsinstitusjoner
med NTNU og SINTEF i spissen. Målet med samarbeidsavtalen er å etablere satsingen
UngEnergi hvor partene skal samarbeide rundt undervisningsmateriell for lærere i videregående
skole rundt innen miljøvennlig energi:

• Ressursmateriell for lærere til undervisning
• Ressursmateriell for lærere til prosjektarbeid
• Websider for elever og lærere           

Dette vil også kobles opp mot materiell rettet mot undervisning av innovasjon og entreprenørskap.

Nytt 3-årig utdanningsløp: Energi og miljø

Fra høsten 2012 tilbys et 3-årig utdanningsløp med fordypning i realfag innen studieforberedende
naturbruk der dette undervisningsmateriellet skal brukes. Tilbudet gir en spennende og solid plattform
for høgskole- eller universitetsutdanning, og vil kunne gi attraktive yrkesutøvere innen
forskning-, samfunns- og næringsliv i en tid da klima og miljø er aktuelle tema verden over.

Unikt samarbeid
Ingen annen videregående skole har fått slike muligheter som Skjetlein nå får: Skolen og
kompetansesenteret skal bygges ut for over 150 millioner kroner. Skolens elever får dermed
helt nye realfagslaboratorier og nærhet til et mangfoldig kompetansemiljø.

Elevene får dessuten anledning til å stifte bekjentskap med forskningsmiljø på
universitetet allerede fra sitt første år på videregående skole. Dette vil
stimulere interessen for realfag og skape et godt fundament for videre studier
innen energi og miljøfag ved høgskoler og universitet.

Dette er en unik satsning på samarbeid mellom videregående skole og forskning.
Etter oppstartsfasen vil flere andre skoler inviteres med i UngEnergi samarbeidet.

Om samarbeidspartnerne

Skjetlein videregående skole
skal i samsvar med læreplanverket og opplæringsloven drive
god opplæring. Skolen har også en rolle som regional utviklingsaktør.
Skjetlein Grønt kompetansesenter skal drive kompetanseutvikling og formidling overfor
de grønne næringene og skal være et regionalt fyrtårn innen de fire fokusområdene fornybar
energi, økologisk landbruk, tjenesteproduksjon og lokal mat.

FME CenSES, Senter for Studier av Bærekraftig energi, er et nasjonalt forskningssenter
med NTNU som vertskap. Hovedmålet er å styrke forståelsen av de økonomiske, politiske,
sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og
miljøteknologi.

SFFE, Senter for fornybar energi, er et virtuelt senter eid av NTNU, SINTEF,
Institutt for energiteknikk (IFE) og Universitetet i Oslo. Senteret jobber
for å øke kvalitet, effektivitet og omfang av undervisning, forskning, utvikling
og innovasjon innen fornybar energi i Norge.

RENATEsenteret er KDs nasjonale senter for realfagsrekruttering - de har ansvar for
ulike tiltak som er sentrale i en nasjonal strategi for realfag:
"Realfag for framtida - strategi for styrking av realfag og teknologi 2010 - 2014".
Målet er å synliggjøre mulighetene som ligger i å velge realfag/teknologi.


Utskriftsvennlig versjon