Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Fagtilbud > Kurstilbud 2018-2019 > AO

Alternativ opplæring

Skjetlein vgs har en base for alternativ opplæring med plass for opptil 12 elever. Her går elever med store hjelpebehov i et opplæringsløp over 3 år. Basen ligger sentralt i 2. etg. i skolens hovedbygg med tilgang til heis. Dette ligger i hjertet av skolen, nært kantine, bibliotek, personalrom og øvrige klasserom.

 

Flyfoto

 

Elever på alternativ opplæring har sin egen kontaktlærer. Kontaktlærer er hovedkontakt for eleven og har det overordnede ansvaret for eleven, samarbeidet med hjemmet og kontakten med de andre lærerne i klassen. Kontaktlærer deltar i ansvarsgruppemøter, men elevtjenesten og ledelsen deltar ved behov.

Skolen tilrettelegger opplæringen individuelt ut i fra den enkeltes evner og forutsetninger. Det betyr at elevene jobber på ulike måter og i større og mindre grupper og på ulike praksisarenaer etter behov. Lærerne samarbeider tett med miljøarbeidere tilknyttet basen.

 Fasade - Vinter - Kanefart

Fagtilbudet i AO varierer etter hvilket programområde eleven et tatt inn på, men vi har basisfag som norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. Programfagene er hentet fra skolens utdanningsprogram; Naturbruk og Bygg- og anleggsteknikk. For noen kan deltakelse, trening av sosiale ferdigheter og ADL være det viktigste. 

Sauer - Lam  Kyr

 

Skolen har eget gårdsbruk med en rekke dyr, maskiner og redskap og et eget gartneri der elevene kan dyrke egne grønnsaker og urter. I tilknytning til gartneriet ligger et produksjonsrom der elever kan foredle blant annet frukt og bær fra skolens økologiske hage. Skolen har også tilgang til eget skogsområde som brukes både i forhold til friluftsliv, naturfaglige aktiviteter og skogbruk. Skolen har egen byggfagshall og en del gamle bygg som potensielt kan brukes som øvingsarena for å trene inn praktiske ferdigheter knyttet til utdanningsprogram for Bygg og anleggsteknikk.

Rundt skolebygningene ligger et stort parkanlegg som også er en viktig læringsarena, særlig for elever som ønsker å utdanne seg innen Anleggsgartnerfaget eller Idrettsanleggsfaget. På Skjetlein er det store utearealer med en rekke muligheter for fysisk aktivitet. Skolen har fotballbane, sandvolleyball bane, bordtennis, basketballkurv og skøyteis om vinteren. 

 

Ishockey

 

Miljøarbeiderne i AO er «limet» i tilbudet. De er sammen med elevene og lærerne hver eneste dag i alle fag, og har også oppfølging i pausene.

AO-elevene er en integrert del av skolemiljøet og samarbeider gjennom året med resten av skolen der det er naturlig.

 

Vinteraktivitet  Bålpanne - Steking av mat

 

Skolen planlegger et skoleår på en slik måte at vi ivaretar mangfoldet i elevmassen, dvs. skolen kan justere elevens skoleløp, gruppetilhørighet, fagkrets og praksisarena i samarbeid med eleven og foresatte. Dette er forankret i skolens pedagogiske plattform og verdigrunnlag.

Viser til skoles pedagogiske plattform

http://skjetlein.vgs.no/Om-oss/Skolens-pedagogiske-plattform/


Utskriftsvennlig versjon