Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > For Eleven > Rutiner for behandling av klager på opplæring

Rutiner for behandling av klager på opplæring

 1 Innledning

Disse rutinene gjelder behandling av klage fra elev/foresatt på skolens organisering og gjennomføring av opplæringen

2 Overordnet prinsipp

Alle klager søkes løst på lavest mulig nivå

3 Formålet med rutinene

Formålet med rutinene er å

 • skape aksept og rom for at slike saker kan tas opp
 • sikre en løsningsorientert dialog
 • gi elever og ansatte trygghet og forutsigbarhet i slike saker
 • finne gode løsninger som gir økt trivsel og trygghet og dermed bedre læringsmiljø
 • bidra til å sikre lik behandling av klagesaker, uavhengig av skole

4 Generelt om saker som angår det psykososiale miljøet

Rutinene beskriver hvordan elever/foresatte kan gå frem ved klage på opplæringen, jf Opplæringslovens § 9a-3:

   "Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

   Dersom nokon som er tilsett ved skolen får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

   Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak."

    

   Se rutinebeskrivelse her...

    

    

 

Utskriftsvennlig versjon