Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Om oss > Hvem gjør hva

Hvem gjør hva

Rektor - Helén Pedersen

Skolens øverste administrative og pedagogiske leder.
Strategisk planlegging og utvikling. Drøftingsmøter med elevrådsstyre

Assisterende rektor - Stefan Preisig

Øverste leder ved rektors fravær
Pedagogisk utviklingsarbeid
Timeplanlegging
Oppfølging internat

Fagleder for elevdemokrati og helhetlig
læringsmiljø - Edward G. Hagen

Ansvar for Helse, miljø og sikkerhet
Elevrådsveileder
Elevrettet arbeid
Inntak
Dokumentasjon, klagebehandling
Eksamensgjennomføring

Leder for Drift, økonomistyring og
kvalitetssikring av data - Rita H. Johnsen

Kvalitetssikring av elev- og personaldata ,Budsjett og regnskap
Lønn
Administrasjon og personal
Dokumentasjon
Eksamen

Ekspedisjon / bibliotek – Nina Strandli, Turid Bredesen og Unni Kristin Søbstad
Telefon, post
Skoleskyss
Lån/stipend m.m.
Bibliotek

Rådgivere/helsesøster - Bjørg Torill Melland.
Sosialpedagogisk veiledning
Yrkesveiledning
Miriam Krogh-Ervik - Helsesøster

Spesialpedagogisk leder – Ingvild Moen
Spesialpedagogisk tilrettelegging
Leder Elevtjenesten.

Fag-koordinatorer
Faglig og pedagogisk samarbeid og utviklingsarbeid:
Vigdis Jonsen:  Naturbruk
Gjertrud Jenssen:  Realfag,
Julie Leonardsen: Norsk og filologiske fag.
Knut Hølås:   Bygg og anleggsfag


Internat og Kantine
Sigrun Andreassen - internathusmor
Margot Engen - kokk.
Torbjørg Laugmo og Geir Arne Fredriksen - miljøarbeidere har ansvaret for ro og orden i internatet, elevaktiviteter, brannettersyn og låsing m.m.

IKT
Ivar Morten Skjelstad – IKT ansvarlig

Vaktmestere 
Håvard Fremo - ledende vaktmester
Knut Olav Solli

Miljøarbeidere

Torbjørg Laugmo og Geir Arne Fredriksen har ansvaret for ro og orden i internatet, elevaktiviteter, brannettersyn og låsing m.m.

Renholdere         

Grete Volløyen er ledende renholder. Renholdere er: Marit Wold og Marian B. Kjølsø                 

Elevassistenter   

Tora Relling Aune, Bente Høsøien, Wenche Vatshellen,Bård Kamsvåg, Theo Jektvik, Ann Beate Kowalk, Jens Ole Heggvik, Viktor brännström og Lars Hallsetmo

Gårdsbruket

Driftsleder 

Torgrim Daling er den daglige leder for skolens praktiske avdelinger og har et nært samarbeid med faglærerne. Han har et spesielt ansvar for å koordinere driften av gårdsbruket med opplæringa.

Fagarbeidere

Arild Danielsen, Kristoffer Krokstad, Eivind Skinderhaug drift av gårdsbruket, Fredrik Vognild, gartneriet, Julie Strøm, Hest

SKOLENS STYRINGSORGANER

Kunnskapsdepartementet (KUF)
Er øverste politiske og administrative myndighet for det videregående skoleverket på nasjonalt nivå.

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkestinget
Det politiske styrende organet for all videregående utdanning i fylket.
Fylkestinget bestemmer bl.a. utbygging og drift av skolene, de budsjettmessige rammene og undervisningstilbudene ved hver skole.

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådmannen er fylkets administrative utøvende myndighet for de videregående skoler. Fylkesrådmannen har delegert sin arbeidsgivermyndighet på den enkelte skole til rektor.

Skolens interne råd

1. Skoleutvalget ved Skjetlein
Er kun et rådgivende organ for rektor, med unntak av skolereglementet som skal vedtas.
Består av: rektor, to lærerrepresentanter, en representant for servicepersonalet, to elevrepresentanter, to representanter fra det lokale samfunns- og næringsliv og en fylkespolitiker.

2. Elevråd
Elevorganet som ivaretar elevenes plikter og rettigheter i tråd med Opplæringslova med forskrift.
Så langt det er mulig skal de ulike kurs og grupper ved skolen være representert. Hver gruppe velger sin representant med varaperson. Der det er praktisk mulig kan flere grupper representeres av samme elev-tillitsvalgt. To av representantene velges til skoleutvalget.

3. Gruppelærerråd
Behandler saker som angår opplæringen i den enkelte basisgruppe.
Kontaktlærer er leder og saksbehandler. Elevrepresentanter har møterett. Aktuelle saker leveres kontaktlærer. Viktig organ for medinnflytelse i opplæringsspørsmål.

4. Fagteam
Sammensatt av faglærere innen samme eller tilhørende fagområder. Skal samordne og utvikle læreplanarbeidet mellom årstrinn. Elevrepresentanten har møterett. Hvert team har sin teamleder.

 


Utskriftsvennlig versjon