Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Om oss > Hvem gjør hva > SKOLENS STYRINGSORGANER

SKOLENS STYRINGSORGANER

Kunnskapsdepartementet (KUF)

Er øverste politiske og administrative myndighet for det videregående skoleverket på nasjonalt nivå.

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkestinget

Det politiske styrende organet for all videregående utdanning i fylket.

Fylkestinget bestemmer bl.a. utbygging og drift av skolene, de budsjettmessige rammene og undervisningstilbudene ved hver skole.

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådmannen er fylkets administrative utøvende myndighet for de videregående skoler. Fylkesrådmannen har delegert sin arbeidsgivermyndighet på den enkelte skole til rektor.

Skolens interne råd

1. Skoleutvalget ved Skjetlein

Er kun et rådgivende organ for rektor, med unntak av skolereglementet som skal vedtas.

Består av: rektor og ass. rektor, to lærerrepresentanter, en representant for servicepersonalet, to elevrepresentanter, to representanter fra det lokale samfunns- og næringsliv og en fylkespolitiker.

2. Elevråd

Elevorganet som ivaretar elevenes plikter og rettigheter i tråd med Opplæringslova med forskrift.

Så langt det er mulig skal de ulike kurs og grupper ved skolen være representert. Hver gruppe velger sin representant med varaperson. Der det er praktisk mulig kan flere grupper representeres av samme elev-tillitsvalgt. To av representantene velges til skoleutvalget.

  1. Gruppelærerråd
  2. Behandler saker som angår opplæringen i den enkelte basisgruppe.

    Kontaktlærer er leder og saksbehandler. Elevrepresentanter har møterett. Aktuelle saker leveres kontaktlærer. Viktig organ for medinnflytelse i opplæringsspørsmål.

  3. Fagteam

Sammensatt av faglærere innen samme eller tilhørende fagområder. Skal samordne og utvikle læreplanarbeidet mellom årstrinn. Elevrepresentanten har møterett. Hvert team har sin teamleder.


Utskriftsvennlig versjon